ಕನ್ನಡ |  English

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಾಗಿನ್

ಲಿಂಗ:
        
ಸೂಚನೆ:

ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸಂಬಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸೇತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, SSLC, PUC, IGCSE ಅಂಕಗಳ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರವೇಶ/ಬೊನಾಫೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂಕಗಳ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು, SSP 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. . ಹಂತ 2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ದೃಢೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಕೇವಲ 2022-23 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತ CBSE/ICSE 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ/ಬೋನಾಫೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು 11 ನೇ ಅಂಕಗಳ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Content owned and maintained by Centre for e-governance, Gok. Designed and Developed by Centre for Smart Governance, Gok.